Aktualności

Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej

W styczniu 2021 roku podpisaliśmy umowę dotyczącą realizacji robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zamówienia pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej”.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

– opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień,

– budowę zbiornika podziemnego retencyjno – infiltracyjnego o pojemności min. 3 400 m3 wraz z osadnikiem oraz pompownią, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Ryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, pogłębieniem oraz powiększeniem istniejącego stawu oraz nasadzeniem roślin hydrofitowych,

– budowę zespołu zbiorników retencyjnych o pojemności min. 2 000 m3 (w tym ziemnego rowu przepływowego, oczka wodnego, baterii zbiorników podziemnych) wraz z pompownią cyrkulacyjną, placem manewrowym, punktem czerpania wód deszczowych, dwoma boiskami sportowymi, zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, oświetleniem oraz zielenią (w tym hydrofitową),

– budowę układów podczyszczania ścieków deszczowych,

– budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej łącznie na odcinku ok. 500 m,

– odtworzenie nawierzchni,

– rozszczelnienie powierzchni 430 m2 wraz z zaadaptowaniem terenu pod funkcje rekreacyjne.

Wartość kontraktu: 15 716 666,66 zł brutto.

Termin realizacji: 15 miesięcy.