O firmie

WUPRINŻ Spółka Akcyjna to znana polska firma inżynieryjno – wykonawcza działająca na terenie całego kraju.

Zdobyte doświadczenie, ugruntowana wiedza i tradycje pozwalają realizować nawet najbardziej złożone zadania z zakresu infrastruktury podziemnej, obiektów inżynieryjnych i budownictwa ogólnego. A wszystko przy zastosowaniu najnowszych urządzeń, technologii oraz sprzętu specjalistycznego.

WUPRINŻ Spółka Akcyjna zatrudnia 200 pracowników, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego oraz montażystów, posiadających szerokie doświadczenie w dziedzinie budownictwa sanitarnego. Firma współpracuje ponadto z licznymi renomowanymi dostawcami materiałów i urządzeń oraz specjalistycznymi firmami podwykonawczymi.

Zakres usług

Główny zakres działalności, w których specjalizuje się Spółka:

 • Budowa sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i obiektami kanalizacyjnymi
 • Budowa sieci i magistrali wodociągowych
 • Budowa oczyszczalni ścieków i przepompowni
 • Budowa stacji uzdatniania wody
 • Wykonanie przecisków i przewiertów pod przeszkodami, drogami, ciekami wodnymi i torami, z zastosowaniem wiertnicy poziomej ze sterowaniem optycznym, z oprzyrządowaniem do mikrotunelingu, w zakresie wykonywanych średnic ø 150 ÷ 1400 mm i długości do 60.0 m oraz przecisków w zakresie średnic ø 400÷2500 mm i długości do 80,0 m
 • Zabezpieczenie ścian wykopów budowli ze stalowych profili wbijanych kafarami spalinowymi oraz przy użyciu wibratorów z zasilaniem elektrycznym lub hydraulicznym
 • Sprzedaż, wynajem i usługi kompleksowe w zakresie obudów zmechanizowanych wykopów typu lekkiego oraz typu ciężkiego
 • Usługi transportowo – sprzętowe
 • Działalność deweloperska
square

Historia firmy

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych rozpoczęło działalność gospodarczą 1 stycznia 1968 roku. Pierwsze realizacje obejmowały osiedla mieszkaniowe w większości miast Wielkopolski, a także z przedsiębiorstwami budownictwa przemysłowego realizowane były m.in. zakłady: „METALPLAST” w Obornikach, Odlewnie Żeliwa w Rawiczu i Śremie, Fabryki Domów w Poznaniu, Kaliszu i Koninie, Huta Aluminium w Koninie, Elektrociepłownia Karolin czy Elektrownia Pątnów. Współudziałem naszego Przedsiębiorstwa są realizacje takich zadań inwestycyjnych jak: centra handlowe „Macro Cash and Carry” oraz „Selgros” w Poznaniu, Wytwórnia Napojów Bezalkoholowych w Żninie, Fabryka Lodówek „Amica” we Wronkach oraz wiele innych. Ponadto realizowano wiele inwestycji polegających na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz innych obiektów inżynieryjnych na terenie Wielkopolski.

W dniu 9 Czerwca 1993 roku Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ – Poznań” Spółka z o.o. zostało wpisane do rejestru handlowego w sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydziale XIV Gospodarczym – Rejestrowym. Działalność gospodarczą Spółka podjęła 1.08.1993 r. przejmując do odpłatnego korzystania mienie Skarbu Państwa, po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Państwowym WUPRINŻ.

31 grudnia 2007 r., Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ-Poznań” Spółka z o.o. została przekształcona przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w spółkę akcyjną pod firmą o nowym brzmieniu WUPRINŻ Spółka Akcyjna (nazwa skrócona WUPRINŻ S.A.).

square
square

Spółka jest godnym następcą najlepszych tradycji wykonawczych Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych, co w 2018 roku znalazło swoje odzwierciedlenie w obchodach 50-lecia kontynuowanej działalności gospodarczej.

Dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi oraz eksploatatorami sieci, nasza firma zaangażowana była i jest w wiele inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych na terenie aglomeracji poznańskiej, jak również w duże inwestycje finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu PHARE, SAPARD, ISPA a obecnie ZPORR oraz Funduszu Spójności, obejmujące obszar całego kraju. 

Nagrody i wyróżnienia

Jesteśmy dumnymi laureatami wielu plebiscytów

Potwierdzeniem stabilnej pozycji firmy na rynku, a także solidności działania mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia. Są to, np: Gazele Biznesu przyznane w 2004, 2006 i 2015 roku, Złota Kielnia przyznawana przez Ogólnopolski Dwutygodnik – Profile, a ponadto liczne podziękowania i wyrazy uznania ze strony władz samorządowych oraz organizacji branżowych.

Strefa akcjonariusza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Przetwarzanie danych osobowych przez WUPRINŻ S.A. w procesie dematerializacji akcji spółki.

Zarząd spółki pod firmą: WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuję, iż w dniu 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę numer 3 w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu akcji własnych w celu umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych.

Szczegóły w załączonych dokumentach:

 • Komunikat Zarządu.pdf;
 • OFERTA ZBYCIA AKCJI_załącznik nr 1.pdf;
 • UMOWA NABYCIA AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA_załącznik nr 2.pdf;
 • ZGODA MAŁŻONKA_załącznik nr 3.pdf.

W imieniu Zarządu spółki pod firmą: WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 47 ust. 4 i § 48 Statutu Spółki, niniejszym zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki na dzień 19 maja 2020 roku, na godzinę 15:00 w jej siedzibie, tj. przy ul. Straży Ludowej 35 (60-465 Poznań).

W załączeniu komunikat o zwołaniu NWZA wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz propozycją poszczególnych uchwał.

Zwołanie NWZA w dniu 19.05.2020 godzina 15.pdf

Zarząd Spółki WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30).

W załączeniu komunikat Zarządu z dnia 26.08.2020 roku.

Komunikat Zarządu z dnia 26.08.2020.pdf

Zarząd Spółki WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30).

W załączeniu komunikat Zarządu z dnia 25.09.2020 roku.

Komunikat Zarządu z dnia 25.09.2020.pdf

Zarząd Spółki WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30).

W załączeniu komunikat Zarządu z dnia 18.11.2020 roku.

Komunikat Zarządu z dnia 18.11.2020.pdf

Zarząd Spółki WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30).

W załączeniu komunikat Zarządu z dnia 17.12.2020 roku.

Komunikat Zarządu z dnia 17.12.2020.pdf

W imieniu Zarządu spółki pod firmą: WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 47 ust. 4 i § 48 Statutu Spółki, a także na podstawie upoważnienia i w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki nr 14/2021 z dnia 24 maja 2021 roku niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00 w jej siedzibie, tj. przy ul. Straży Ludowej 35 (60-465 Poznań).

W załączeniu komunikat o zwołaniu WZA wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz propozycją poszczególnych uchwał.

Zwołanie WZA w dniu 07.06.2021 godzina 14.pdf