Polityka prywatności

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako „RODO”) w imieniu WUPRINŻ S.A. informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”),
a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych, wskazując iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WUPRINŻ Spółka Akcyjna, przy ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, e-mail: biuro@wuprinz.pl;

 1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@wuprinz.pl.
 2. Administrator danych osobowych –- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. zawarcia i wykonania  umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  1. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO)  – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  1. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia ,
  1. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,
  1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
  1. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 
 5. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek,
 6. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy            i organy państwowe.

6.  Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),                w przypadku gdy:
 4. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 5. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 7. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 8. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego        z przepisów prawa;
 9. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 10. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 11. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 12. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 13. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 14. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 15. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 16. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
 17. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f RODO), z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator:
 18. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub
 19. wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 20. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 21. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 22. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 23.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest WUPRINŻ S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Straży Ludowej 35 (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 
CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika.

CO ZAWIERAJĄ I DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i struktury stron internetowych.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY?

W ramach serwisu hako.pl korzystamy z trzech rodzajów plików cookies.

 • „Funkcjonalne” pliki cookies, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika i personalizacji jego interfejsu. Przykładowo regionu, z którego użytkownik łączy się z naszą stroną, czy używanego przez niego języka.
 • „Niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji w serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies.
 • Pliki cookies pozwalające utrzymać sesję użytkownika.

W ramach powyższych kategorii plików cookie dzielą się one również na:

 • Sesyjne (session cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki. Po zakończeniu sesji przeglądarki są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Trwałe (persistent cookies) – tego typu cookies są przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Zarówno pliki cookies sesyjne, jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookie nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszym serwisie.