Aktualności

WUPRINŻ S.A. ogłasza zapytanie ofertowe

WUPRINŻ S.A. ogłasza zapytanie ofertowe  na dostawę do siedziby Zamawiającego kompletnego zestawu: koparki DOOSAN model DX255LC-5  wraz z wyposażeniem specjalistycznym: wibromłotem ICE 625B oraz łyżką przesiewającą ROTOSTAR 7 oznaczony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

Koparka: 43260000-3

Łyżka przesiewająca: 42420000-6

Wibromłot: 43300000-6

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w pkt 2.9.2.  Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 2 z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:

05.01.2017 r.

Termin składania ofert:

15.02.2017 r. godz. 11.30.