Aktualności

Ujęcie Dębina – Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych – Etap I

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. – Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum w styczniu 2022r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.  Ujęcie Dębina – Modernizacja i budowa nowych komór na rurociągach lewarowych – Etap I

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

a) wycince drzewostanu w rejonie komór zasuw

b) modernizacji komór zasuw

c) wymianie zasuw

d) likwidacji komór zasuw

e) przebudowie rurociągów odpowietrzających lewary na nowe z rur 2 x DN 125 mm z rur PEHD na odcinku od komory zasuw (Węzeł W7) do komór zasuw w terenie parkowym przy ul. Ku Dębinie;

Wartość:  3 674 790,66  zł brutto.

Termin realizacji: do 08.03.2024 r.