Aktualności

Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna Część I

Jako konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum,  Terlan Sp. z o.o. – Partner konsorcjum w listopadzie 2020r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.:  „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna Część I obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie min. robót budowlanych polegających na budowie:

– Sieci kanalizacji deszczowej  od DN 2000 do DN 1200 mm o łącznej długości L= 2 184,10

– studni zintegrowanych DN 1000 mm z łącznikiem – średnica rur DN 2000 mm w ilości 12 kpl

– studni zintegrowanych DN 1200 mm z łącznikiem – średnica rur DN 1800 mm w ilości 10 kpl

– sieci wodociągowej z rur żeliwnych

– sieci sanitarnej

–  studni kablowych

– wycinki wraz z karczowaniem 29 drzew

– odtworzeniu nawierzchni

Wartość:  22 441 459,29 zł brutto.

Termin realizacji: kwiecień 2021 r.