Aktualności

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie

W dniu 26.09.2019 firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym, Gminą Dopiewo, z siedzibą przy

ul. Leśnej 1c ; 62-070 Dopiewo, umowę na Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Dopiewie

Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Dopiewie.

Adres obiektu: Oczyszczalnia ścieków w Dopiewie ul. Trzcielińska 62-070 Dopiewo

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnego średniodobowego przepływu ścieków na poziomie 1.000 m3/d  do przepływ średniodobowy 1.400 m3/d  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Dopiewie

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót

  1. rozbiórkowych
  2. technologicznych w tym:

– wykonanie nowego układu przyjmowania, podczyszczania i retencjonowania ścieków dowożonych,

– modernizację i rozbudowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków,

– modernizację głównej przepompowni ścieków,

– wykonanie niezbędnego zakresu sieci

– modernizację i adaptację istniejącego części biologicznej oczyszczalni,

  1. robót budowlanych w tym:

– wykonanie nowego reaktora biologicznego

– budowę wiaty

– modernizację budynku socjalnego,

  1. Robót elektrycznych – kompleksową modernizację systemu AKPiA oczyszczalni,
  2. Robót drogowych – adaptację i budowę układu dróg i chodników

Wartość inwestycji: 16.978.977,99 zł

Termin realizacji inwestycji: do 31.05.2021 r.