Aktualności

Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury

W lipcu 2021 roku konsorcjum firm TORMEL Sp. z o. o. – Lider konsorcjum oraz WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum podpisało umowę realizację kontraktu pn. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”.

Roboty budowlane obejmują w szczególności:

– wykonanie dokumentacji projektowej,

– przebudowę nawierzchni Starego Rynku i ulic przyległych, wraz z usunięciem istniejących konstrukcji nawierzchni, wzmocnieniem gruntu i wykonaniem całkowicie nowej konstrukcji nawierzchni płyty Rynku, ciągów pieszych, ulic i chodników,

– budowę zieleni w postaci klombów, z zielenią sadzoną w gruncie, drzewami oraz zatopionymi w wyspach siedziskami, ogrodu wertykalnego na zachodniej ścianie Galerii Arsenał oraz elementów małej architektury,

– wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej,

– budowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych wraz z projektem zbiorników, separatorów i wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu,

– budowę zadaszenia nad pasażem J.B. Quadro,

– modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz i elementów oświetlenia miejskiego.

Wartość inwestycji: 134 791 793,08 zł brutto.

Termin realizacji: 31.08.2023.