Realizacje

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OS. TYNIEC W KALISZU”

W sierpniu 2021r. zakończyliśmy realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Tyniec w Kaliszu”

Wykonaliśmy min.:

– budowę kanalizacji deszczowej DN 1000 o długości L= 1 470,50

– budowę kanału retencyjnego z przegrodami Ø 3000

– budowę separatora koalescencyjnego węglowodorów ropopochodnych ze zintegrowanym 10- 

  krotnym by-passem oraz osadnikiem zawiesiny ogólnej

– czyszczenie, wzmocnienie dna i skarpy rzeki

Wartość inwestycji: 6 102 422,79 zł brutto.

Termin realizacji: sierpień 2021 r.