Aktualności

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie

W dniu 07.07.2020 konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. – Lider konsorcjum oraz WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum podpisało z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie umowę na realizację kontraktu pn. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – etap I.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  • budowę:

a) sieci wodociągowej o długości ok. 560 mb,

b) odcinków bocznych przyłączy wodociągowych w pasach drogowych, o długości ok. 257 mb (ok. 36 szt.),

c) odcinków bocznych przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym, o długości ok. 144 mb,

d) sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 383 mb,

e) odcinków bocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, o długości ok. 496 mb (ok. 62 szt.),

f) sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 843 mb,

g) odcinków bocznych przyłączy kanalizacji deszczowej (do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych, o długości ok. 160 mb (ok. 18 szt.),

h) odcinków bocznych przykanalików kanalizacji deszczowej (do wpustów deszczowych) w pasach drogowych, w ilości oraz długości niezbędnej do prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych,

  • renowację:

a) kolektora sanitarnego / ogólnospławnego o DN 600/900 o długości ok. 320 mb,

b) kolektora sanitarnego / ogólnospławnego o DN 1200/800 oraz 1600/800 o długości ok. 133 mb,

  • likwidację:

a) sieci wodociągowej o długości ok. 560 mb poprzez zamulenie,

b) odcinków przyłączy wodociągowych w pasach drogowych, o długości ok. 288 mb (ok. 36 szt.),

c) odcinków przyłączy wodociągowych do likwidacji poza pasem drogowym o długości ok. 144,00 mb,

d) sieci kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej o długości ok. 383 mb poprzez zamulenie,

e) odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej w pasach drogowych, o długości ok. 496 mb (ok. 62 szt.),

  • opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego

Wartość inwestycji: 14 372 493,73 zł netto

Termin realizacji: 30.06.2022