Aktualności

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I i II

W czerwcu 2021r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji łączących istniejące rury spustowe odprowadzające wody opadowe i roztopowe z budynków z zakresem wykonywanym w ramach zadania: Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I i II”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

– budowie instalacji łączącej rury spustowe ze studzienkami przyłączeniowymi kanalizacji deszczowej oraz budowę dodatkowych studzienek przyłączeniowych.

Wartość inwestycji: 1 785 112,71 zł brutto.

Termin realizacji: do 30.04.2022 r.