Aktualności

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina

W dniu 12.06.2019 r. konsorcjum firm  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “DROBUD” S.A.
oraz WUPRINŻ S.A.  podpisały z Zamawiającym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie umowę na realizację kontraktu p.n.  „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II „ w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres zadania obejmuje:

– Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej;

– Budowę  sieci kanalizacji deszczowej i  sanitarnej w zakresie średnic od DN 150 mm do DN 2800 mm o łącznej długości ok.  9 700 mb;

– Budowę sieci wodociągowej w zakresie średnic od DN 32 mm do DN 200 mm o łącznej długości ok. 6 818 mb;

– Likwidację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;

– Roboty związane z przebudową i budową ulic;

Wartość inwestycji (netto):  85 892 921,73 zł

Termin realizacji: do dnia 30.06.2022 r.