Aktualności

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek Mały gm. Osiek Mały

W dniu 17.03.2015 r. Konsorcjum firm w składzie: WUPRINŻ S.A. (Lider Konsorcjum) oraz ELSTAR – BIO Górny Sp. z o.o. (Konsorcjant) podpisało z Zamawiającym Gminą Osiek Mały umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek Mały gm. Osiek Mały”.


Zakres robót obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek Mały, a w tym:
– pompownia ścieków surowych (P1);
– prefabrykowany zbiornik żelbetowy o średnicy wew. 2,50 m, Hw = 4,7, całkowicie zagłębiony w ziemi w technologii zapuszczonej, w którym należy zamontować urządzenia technologiczne;
– zbiornik retencyjno-uśredniający wraz z wyposażeniem – żelbetowy zbiornik cylindryczny  Dw = 6,00 m, Hw = 5,0 m, ze stropem monolitycznym gr. 25-28 cm, płyta denna gr. 40 cm, ściany 35 cm., całkowicie zagłębiony w ziemi w technologii zapuszczanej;
– reaktor SBR szt.2 wraz z wyposażeniem technologicznym – żelbetowy zbiornik cylindryczny  Dw= 13 m, Hw = 6,0 m, ze stropem monolitycznym gr. 20-26 cm, ściany gr. 25 cm, płyta denna gr. 40 cm, częściowo zagłębiony w ziemi i obsypany;
– zbiornik magazynowy osadu wraz z wyposażeniem technologicznym – żelbetowy zbiornik cylindryczny Dw=10,0 m, Hw=6,0 m, ze stropem monolitycznym gr. 28-32 cm., ściany gr. 25 cm., płyta denna gr. 40 cm, częściowo zagłębiony w ziemi i obsypany;
– komora zasuw, komora elektrozasuw – prefabrykowane zbiorniki żelbetowe o Dw = 200 cm, o  Hw = 220 cm;
– budynek socjalno – techniczny, budynek w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym, powierzchnia zabudowy 225 m2, kubatura 933 m3 wraz z wyposażeniem technologicznym i socjalnym;
– składowisko osadu odwodnionego – żelbetowe z zadaszeniem o konstrukcji stalowej 10 x 17 m;
– sieci kanalizacyjne i elektryczne, oświetlenie terenu;
– zieleń, drogi, place, parkingi i chodniki na terenie oczyszczalni.


Kwota brutto 4.474.759,50 zł.


Termin realizacji : 12 m-cy.