Aktualności

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””

07 lipca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego, wykonanie prac w zakresie przebudowy, remontów i rozbiórek istniejących obiektów i sieci technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

Wartość inwestycji:     56 470 205,26 zł brutto.

Termin realizacji:   40 m-c od podpisania umowy

Zamawiający:   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o.o.