Aktualności

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

W dniu 20.07.2020 konsorcjum firm w składzie: WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. oraz Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o. o. – Partnerzy konsorcjum podpisało z Zamawiającym – Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w trybie zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót przewiduje modernizację i przebudowę czynnego obiektu oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło: budowę nowego, dwuciągowego zespołu reaktorów biologicznych, osadników wtórnych oraz koniecznych zbiorników towarzyszących (zagęszczacza osadów wstępnych i zbiornika magazynowego osadów nadmiernych) wraz z stacją odwadniania i chemicznej stabilizacji osadów. Docelowa projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosić będzie Qdśr = 9 300 m3/d oraz 80 000 RLM.

Wartość inwestycji: 41 888 888,88 zł netto.

Termin realizacji inwestycji: 20.12.2022.

Źródło zdjęć: Urząd Miasta Koło