Aktualności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – Etap IA Psary wschodnie – Podetap 2

W dniu 12.06.2020 firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, z siedzibą w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15; 55-114 Wisznia Mała, umowę na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała – Etap IA Psary wschodnie – Podetap 2.

Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje łącznie budowę około 6,8 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Psary w ulicach: Głównej, Długiej, Willowej, Polnej, Parkowej (od ul. Głównej do ul. Wolności), Malinowej, Rakowskiej (w tym około 2,2 km metodą bezwykopową) oraz odbudowę wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na warunkach określonych przez zarządców terenu. 

Wartość inwestycji: 12 902 196,83 zł

Termin realizacji inwestycji: 22 miesiące od dnia podpisania umowy