Aktualności

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Poznań w Luboniu”.

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. – Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum pod koniec maja 2022r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Poznań w Luboniu”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wykonaniu:

– Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 250 – 200 o łącznej długości 844,60 m
– Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 100 o długości 7,59m
– Przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 – 160 o łącznej długości 287,32 m
– Sieci wodociągowej o średnicy
• SDR11PE100 180×16,4 o długości 91,84 m
• DN 80 o długości 2,69 m
– Przyłączy wodociągowych o średnicy
• PE100SDR11 śr. 50 o długości 39,56 m
• PE100SDR11 śr. 63 o długości 36,36 m
– Przepompowni ścieków,  
– Odtworzenia nawierzchni

Wartość inwestycji: 3 279 999,99 zł brutto.

Termin realizacji: 12 m-c od podpisania umowy.