„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej”.

W styczniu 2021 roku podpisaliśmy umowę dotyczącą realizacji robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zamówienia pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej”.

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień,

- budowę zbiornika podziemnego retencyjno - infiltracyjnego o pojemności min. 3 400 m3 wraz z osadnikiem oraz pompownią, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Ryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, pogłębieniem oraz powiększeniem istniejącego stawu oraz nasadzeniem roślin hydrofitowych,

- budowę zespołu zbiorników retencyjnych o pojemności min. 2 000 m3 (w tym ziemnego rowu przepływowego, oczka wodnego, baterii zbiorników podziemnych) wraz z pompownią cyrkulacyjną, placem manewrowym, punktem czerpania wód deszczowych, dwoma boiskami sportowymi, zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, oświetleniem oraz zielenią (w tym hydrofitową),

- budowę układów podczyszczania ścieków deszczowych,

- budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej łącznie na odcinku ok. 500 m,

- odtworzenie nawierzchni,

- rozszczelnienie powierzchni 430 m2 wraz z zaadaptowaniem terenu pod funkcje rekreacyjne.

 

Wartość kontraktu: 15 716 666,66 zł brutto.

Termin realizacji: 15 miesięcy.

Ostatnie realizacje