„Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Ostrowskiej i sąsiednich oraz na terenie osiedli Krzesiny i Krzesinki”

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. - Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. - Partner konsorcjum, MCC S.A. Partner konsorcjum pod koniec września 2020 r. zakończylismy realizację zadania pn. „Poznań - kanalizacja sanitarna w ulicy Ostrowskiej i sąsiednich oraz na terenie osiedli Krzesiny i Krzesinki”

 

Przedmiotem zamówienia było  wykonanie robót budowlano-montażowych o następującym zakresie:

- przyłącza sanitarne wraz ze studniami kanalizacyjnymi przyłączeniowymi tworzywowymi 818 szt. (dł. 6513 mb),

- kanały grawitacyjne wraz ze studniami kanalizacyjnymi betonowymi i tworzywowymi  17472 mb,

- rurociągi tłoczne wraz ze studniami czyszczakowymi, pomiarowymi 5510 mb,

- przepompownie ścieków 7 szt.,

- lokalne punkty podnoszenia ścieków 3 szt.,

- kable zasilająco – sterujące wraz z szafkami zasilająco – sterowniczymi,

- usuniecie kolizji z siecią wodociągową i elektroenergetyczną,

- wykonanie robót drogowych w zakresie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.

                              

Wartość inwestycji: 79 803 136,72  zł brutto.

Termin realizacji: 09.2020 r.

Ostatnie realizacje