29.03.2020 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie

W dniu 26.09.2019 firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym, Gminą Dopiewo, z siedzibą przy

ul. Leśnej 1c ; 62-070 Dopiewo, umowę na Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Dopiewie

 

Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Dopiewie.

Adres obiektu: Oczyszczalnia ścieków w Dopiewie ul. Trzcielińska 62-070 Dopiewo

 

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnego średniodobowego przepływu ścieków na poziomie 1.000 m3/d  do przepływ średniodobowy 1.400 m3/d  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Dopiewie

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót

  1. rozbiórkowych
  2. technologicznych w tym:

- wykonanie nowego układu przyjmowania, podczyszczania i retencjonowania ścieków dowożonych,

- modernizację i rozbudowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków,

- modernizację głównej przepompowni ścieków,

- wykonanie niezbędnego zakresu sieci

- modernizację i adaptację istniejącego części biologicznej oczyszczalni,

  1. robót budowlanych w tym:

- wykonanie nowego reaktora biologicznego

- budowę wiaty

- modernizację budynku socjalnego,

  1. Robót elektrycznych - kompleksową modernizację systemu AKPiA oczyszczalni,
  2. Robót drogowych - adaptację i budowę układu dróg i chodników

 

Wartość inwestycji: 16.978.977,99 zł

 

Termin realizacji inwestycji: do 31.05.2021 r.

Ostatnie realizacje