Rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury.

W lipcu 2021 roku konsorcjum firm TORMEL Sp. z o. o. – Lider konsorcjum oraz WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum podpisało umowę realizację kontraktu pn. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”.

 

Roboty budowlane obejmują w szczególności:

 

- wykonanie dokumentacji projektowej,

 

- przebudowę nawierzchni Starego Rynku i ulic przyległych, wraz z usunięciem istniejących konstrukcji nawierzchni, wzmocnieniem gruntu i wykonaniem całkowicie nowej konstrukcji nawierzchni płyty Rynku, ciągów pieszych, ulic i chodników,

 

- budowę zieleni w postaci klombów, z zielenią sadzoną w gruncie, drzewami oraz zatopionymi w wyspach siedziskami, ogrodu wertykalnego na zachodniej ścianie Galerii Arsenał oraz elementów małej architektury,

 

- wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej,

 

- budowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych wraz z projektem zbiorników, separatorów i wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu,

 

- budowę zadaszenia nad pasażem J.B. Quadro,

 

- modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz i elementów oświetlenia miejskiego.

 

Wartość inwestycji: 134 791 793,08 zł brutto.

 

Termin realizacji: 31.08.2023.

Ostatnie realizacje