Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V - Projekt budowlany Czerwonak i Pobiedziska

Pod koniec marca 2019 roku podpisaliśmy umowę na realizację kontraktu pn. Kontrakt 7, 8 - Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gmin: Czerwonak i Pobiedziska w ramach Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”

 

Roboty budowlane obejmują w szczególności wykonanie robót budowlano- montażowych w zakresie:

- sieci grawitacyjnych o łącznej długości 4 900,00 km

- sieci tłocznych o łącznej długości 250 m

- przyłącza o łącznej długości 900 m

- odtworzenie nawierzchni w zakresie prowadzonych robót i utrzymywania ich przejezdności

- prowadzenia prac archeologicznych podczas realizacji inwestycji przez archeologa bądź uprawnioną jednostkę archeologiczną

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu są wykonywane zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i

mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, FIDIC „żółta książka”.

 

Wartość inwestycji: 11 883 735,52 zł brutto.

Termin realizacji: czerwiec 2022 r.

Ostatnie realizacje