Komunikat Prezesa Zarządu WUPRINŻ S.A. z dnia 07.06.2021 dotyczący zwołania WZA Spółki WUPRINŻ

W imieniu Zarządu spółki pod firmą: WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 47 ust. 4 i § 48 Statutu Spółki, a także na podstawie upoważnienia i w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki nr 14/2021 z dnia 24 maja 2021 roku niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00 w jej siedzibie, tj. przy ul. Straży Ludowej 35 (60-465 Poznań).

W załączeniu komunikat o zwołaniu WZA wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz propozycją poszczególnych uchwał.

Zwołanie WZA w dniu 07.06.2021 godzina 14.pdf
 

 

Ostatnie realizacje